หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก

กองทุนสุขภาวะหัวใจสำคัญ
คือ กระบวนการ
มิใช่ผลลัพธ์ในรูปของกิจกรรม

โดย ตัวกวนบางกอก

 

ตัวอย่าง......องค์กรการเงิน...อีกหนึ่งเส้นทางสู่การพัฒนาเป็น “กองทุนสุขภาวะ” 
องค์กรการเงิน เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนและชุมชนให้ดีขึ้นโดยอาศัยการออมเป็นเครื่องมือ ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะเน้นให้คนรู้จักจัดการการเงินของตนเอง รู้จักการอดออม และนำเงินอดออมมาสะสมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น)

เป้าหมายขององค์กรเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่การสร้างเงินออม แต่อยู่ที่การพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา และรู้จักการให้ ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในชุมชนและสังคม โดยเงินที่ได้จากการออมจะถูกบริหารเพื่อช่วยเหลือแก่เพื่อนสมาชิกที่เดือดร้อนในรูปของเงินให้กู้ยืม ผลตอบแทนที่ได้จากการให้กู้ยืมจะถูกนำมาจัดสรรไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นและสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกและสังคม เช่น สวัสดิการประเภทต่าง ๆ กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (อ้างอิงจาก : การพัฒนาองค์กรการเงินและเครือข่าย ชุดบทเรียนจากชุมชน ลำดับที่ 8 สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม, กุมภาพันธ์ 2545 หน้าที่ 9)

องค์กรการเงิน......พัฒนาสู่ “กองทุนสุขภาวะ”  ได้อย่างไร
หัวใจสำคัญของการใช้กิจกรรมองค์กรการเงินมาสร้าง “กองทุนสุขภาวะ” คือ ความร่วมมือ แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ และการสร้างระบบความมั่นคงให้กับชีวิตให้กับครอบครัว ชุมชน และพื้นที่  อย่างไรก็ตาม โจทย์สำคัญหรือแก่นสาระของการใช้กรณี “องค์กรการเงิน” มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นว่า “องค์กรการเงิน” สามารถนำมาสร้างเป็นเงื่อนไขสู่การพัฒนา “กองทุนสุขภาวะ”  ได้  เพราะการเป็น “กองทุนสุขภาวะ” หัวใจสำคัญคือ กระบวนการ  มิใช่ผลลัพธ์ในรูปของกิจกรรม

ซึ่งหากจะพัฒนากิจกรรมองค์กรการเงินเพื่อนำมาเป็นกิจกรรมก้าวแรกของการพัฒนา “กองทุนสุขภาวะ” นั้น ควรต้องคิดเรื่อง ความครบถ้วนของชุดกิจกรรมทั้งหมด และกระบวนการให้ได้มาซึ่งความครบถ้วนของชุดกิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่องสร้างให้เกิดการดูแล การช่วยเหลือกันได้ทั้งระบบของพื้นที่  เพราะท้ายสุดของเรื่องราวต่าง ๆ ต้องตอบให้ได้ว่า ทำไปเพื่อใคร เพื่ออะไร มิใช่การทำเฉพาะประโยชน์ของกลุ่มตน แต่เป็นประโยชน์สุขโดยรวมของคนทั้งพื้นที่

การทำกลุ่มออมทรัพย์ หรือกิจกรรมใดก็ตาม ต้องสามารถโยงใยให้เห็นว่า จะนำไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นที่ลำบากกว่าตนได้อย่างไร เพราะการทำกลุ่มออมทรัพย์ ก็มักจะมุ่งตอบสนองคนในกลุ่มออมทรัพย์นั้น ๆ หรือ การทำธุรกิจชุมชนก็จะมุ่งที่การปันผลเฉพาะกลุ่ม  แต่สำหรับการทำเรื่อง “กองทุนสุขภาวะ” ต้องสามารถโยงใยได้ทั้งหมดว่า เมื่อทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา จะสามารถไปต่อกับกิจกรรมอย่างอื่นหรือทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่เดิมในชุมชน ท้องถิ่น หรือพื้นที่ได้อย่างไร  เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือ การพึ่งพากันได้ทั้งระบบของคนที่อยู่ในพื้นที่ เช่น คนยากจน หรือคนไร้โอกาสที่ไม่สามารถเอาเงินมาออม หรือมาทำกิจกรรมในรูปของธุรกิจชุมชนได้
 
Copyright@ 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]